കണികാണും നേരം കമലാനേത്രന്റെ
നിറമേറും മഞ്ഞത്തുകില്‍ ചാര്‍ത്തീ
കനകക്കിങ്ങിണി വളകള്‍ മോതിരം
അണിഞ്ഞു കാണേണം ഭഗവാനേ... (കണികാണും നേരം...)

.

മലര്‍മാതിന്‍ കാന്തന്‍ വസുദേവാത്മജന്‍
‍പുലര്‍ക്കാലേ പാടിക്കുഴലൂതി
ചിലുചിലെയെന്നു കിലുങ്ങും കാഞ്ചന
ചിലമ്പിട്ടോടി വാ കണി കാണാന്‍... (മലര്‍മാതിന്‍ കാന്തന്‍...).

ശിശുക്കളായുള്ള സഖിമാരും താനും
പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുമ്പോള്‍
വിശക്കുമ്പോള്‍ വെണ്ണ കവര്‍ന്നുണ്ണും കൃഷ്ണാ
വശത്തു വാ ഉണ്ണീ‍ കണി കാണാന്‍...(ശിശുക്കളായുള്ള...)

.

ഗോപസ്ത്രീകള്‍ തന്‍ തുകിലും വാരിക്കൊണ്ട-
രയാലിന്‍ കൊമ്പത്തിരുന്നോരോ
ശീലക്കേടുകള്‍ പറഞ്ഞും ഭാവിച്ചും
നീലക്കാര്‍വര്‍ണ്ണാ കണി കാണാന്‍... (ഗോപസ്തീകള്‍ തന്‍...)‍

.


എതിരെ ഗോവിന്ദനരികില്‍ വന്നോരോ
പുതുമയായുള്ള വചനങ്ങള്‍
മധുരമാം വണ്ണം പറഞ്ഞും താന്‍
മന്ദസ്മിതവും തൂകി വാ കണി കാണാന്‍ (എതിരേ ഗോവിന്ദനരികില്‍...)
Movie - Omanakuttan (1964)
Singers - Renuka Devi, P. Leela

Kani kanum neram kamala nethrante
Niramerum manja thukil charthi
Kanaka kingini valakal mothiram
Aninju kaanenam bhagavaane


Malarmathin kanthan vasudevathmajan
Pularkale paadi kuzhaloothi
Chiluchile ennu kilungum kanchana
Chilampittodiva kani kanaan


Shishukkalayulla saghimarum thanum
Pashukkale meychu nadakkumbol
Vishakkumbol venna kavarnnunnum krishnan
Aduthu vaa unni kani kanaan


Vaala shreekade thukilum varikond-
Arayalin kombathirunnoro
Sheelakkedukal paranjum bhavichum
Neela karvarna kani kanaan


Ithile govindan arike vannoro
Puthumayaayulla vachanangal
Madhuramaam vannam paranjum pal
Mandasmithavum thooki vaa kani kanaan


Kani kanum neram kamala nethrante
Niramerum manja thukil charthi
Kanaka kingini valakal mothiram
Aninju kaanenam bhagavaane